Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te noemen van Kitprofessionals, gevestigd te Almere, hierna Kitprofessionals te noemen ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67306918.  

A. Definities  

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder 

Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Kitprofessionals een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

Kitprofessionals: de vennootschap Kitprofessionals gevestigd te Almere (1333 HA) en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 67306918;  

Overeenkomst: iedere overeenkomst strekkende tot de levering van diensten en producten door Kitprofessionals aan Afnemer. 

Aanbod: elk door Kitprofessionals aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel welk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet via elektronische weg. 

Schriftelijk: op schrift of per e-mail. 

B. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en Overeenkomst tussen Kitprofessionals en Afnemer, voor zover er niet uitdrukkelijk Schriftelijk van deze voorwaarde is afgeweken door beide partijen.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere (algemene) voorwaarden van de Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd mochten worden of nietig zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kitprofessionals en de Afnemer zullen dan in samen in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg plaats vinden naar de geest van deze bepalingen.
 1. Alle afspraken in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kitprofessionals wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van Kitprofessionals ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

C. Aanbiedingen/offertes 

 1. Ieder Aanbod en offerte van Kitprofessionals op de website(s), in mailingen en telefonisch, is vrijblijvend en kan door Kitprofessionals altijd worden herroepen, tenzij nadrukkelijk door Kitprofessionals anders wordt vermeld.
 1. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Kitprofessionals niet.
 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen verblijf, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 1. Bij een samengestelde prijsopgave wordt Kitprofessionals niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

D. Werkzaamheden 

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Kitprofessionals schriftelijk in gebreke te stellen. De Afnemer dient Kitprofessionals daarbij een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

2. Indien blijkt dat wanneer Kitprofessionals ingepland heeft om de werkzaamheden uit te voeren en dat de omstandigheden op de plaats waar deze werkzaamheden verricht moeten worden dusdanig zijn dat geen aanvang ermee gemaakt kan worden, zullen de reeds gemaakte kosten voor rekening komen van de Afnemer. 

3. De overeengekomen werkzaamheden kunnen in elk geval niet uitgevoerd worden voordat de plaats waar deze uitgevoerd dienen te worden voldoende leeg en schoon zijn. Daarbij dient de temperatuur en (lucht)vochtigheid zodanig te zijn dat de volgens de overeenkomst te gebruiken producten, met goed gevolg gebruikt mogen worden. De te bewerken oppervlakten en naden, voegen en/of kieren dienen voordat de werkzaamheden kunnen beginnen, voldoende schoon en droog te zijn. In geval deze omstandigheden aanleiding geven om de werkzaamheden op een later tijdstip te beginnen, dan zal de termijn van de oplevering van het gehele werk overeenkomstig verlengd worden. 

4. In geval Kitprofessionals met de Afnemer een vaste opleverdatum overeenkomt, zal Kitprofessionals altijd gerechtigd blijven om het werk op een later tijdstip op te leveren in geval blijkt dat levertijden van toeleveranciers van Kitprofessionals langer zijn dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze te verwachten was. 

5. Kitprofessionals heeft ten aller tijde het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door een derde. 

E. Levering en risico 

 1. De oplevering vindt plaats direct nadat de aangenomen of uit te voeren werkzaamhedne gereed zijn. De Afnemer is hierbij verplicht om het werk bij oplevering te inspecteren. In geval de Afnemer weigert of nalatig is in het inspecteren van hetgeen is opgeleverd wordt geacht dat het werk stilzwijgend wordt aanvaard.  

F. Betaling  

 1. Kitprofessionals heeft altijd het recht gedeeltelijke vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van de Afnemer te verlangen.
 1. Betaling dient te geschieden in euro’s zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 1. Na het verstrijken van de betaaltermijn heeft Kitprofessionals het recht aan de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 1. Bij uitblijven van volledige betaling door de Afnemer heeft Kitprofessionals het recht de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer alsnog betaald heeft. Dit opschortingsrecht heeft Kitprofessionals ook indien hij, al voordat de Afnemer in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 1. De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het door Afnemer aan Kitprofessionals verschuldigde.  
 1. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de facturen Schriftelijk te worden ingediend. Dit schort de betalingsverplichting van de factuur niet op. Evenmin is Afnemer gerechtigd om op een andere reden de betaling van de factuur op te schorten. 

G. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Kitprofessionals behoudt het eigendom van alle aan de Afnemer geleverde en af te leveren artikelen tot het moment dat de Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen aan Kitprofessionals heeft voldaan. Waaronder de te betalen koopprijs eventueel vermeerderd met kosten voor toerekenbaar tekortschieten van Afnemer zoals betaling van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten en rente.  
 1. De Afnemer verplicht zich de artikelen zorgvuldig te bewaren zolang het eigendomsvoorbehoud van Kitprofessionals hierop rust.

H. Gebreken, klachttermijnen en garantie 

 1. De door het Kitprofessionals te leveren zaken en verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De Afnemer dient klachten hierover binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan Kitprofessionals te melden.

2. De garantie in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op werk, geleverd aan roerende of onroerende zaken die niet voldoen aan de eisen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld dan wel die niet voldoen aan redelijke eisen die op basis van goed vakmanschap en actuele stand der techniek daaraan gesteld zouden moeten worden. 

3. De garantie is evenmin van toepassing op kitwerkzaamheden die verricht zijn aan constructies die niet schoon en droog zijn, die niet voldoende diep en breed zijn of waarvan de voegflanken gebreken vertonen. Kitprofessionals zal in dit geval de klant hierover informeren.  

4. Afnemer heeft in geen geval recht op garantie op door het Kitprofessionals aangebrachte kitvoegen rondom putjes, kunststof baden, kunststof douchebakken, afvoeren en dilatatievoegen die smaller zijn dan 1 cm en breder dan 3 cm en voegen in galerijplaten die niet vrijgehouden worden van vuilinloop. Evenmin kunnen wij garantie geven in geval de opdracht inhoudt om douchedrains en douchehoeken opnieuw te kitten, waarbij de oude kit verwijderd dient te worden.  

5. Iedere vorm van garantie op kitnaden en geleverd werk vervalt ingeval een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit: 

 • onkundig of oneigenlijk gebruik; 
 • beschadiging; 
 • onderhoud verricht door de Afnemer en/of door derden zonder schriftelijke toestemming van Kitprofessionals; 
 • wijzigingen gerealiseerd door de Afnemer of derden dan wel pogingen daartoe; 

6. Rechtsvorderingen en verweren tegen Kitprofessionals dat de afgeleverde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden verlopen na een termijn van één jaar na aflevering 

I. Ontbinding 

 1. Kitprofessionals heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke mededeling aan de Afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de Afnemer: 
 • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
 • of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen hiervan verliest.  

J. Overmacht 

 1. De in deze voorwaarden bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, welke Kitprofessionals door overmacht is verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 1. Van overmacht aan de zijde van Kitprofessionals is sprake, indien Kitprofessionals na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn, uit deze overeenkomst ontstaande verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, terrorisme, oproer, overstroming, brand- of waterschade, werkstaking, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, alles zowel in het bedrijf van Kitprofessionals als bij derden, van wie Kitprofessionals de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport en daarbij door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Kitprofessionals ontstaan.

K. Aansprakelijkheid 

 1. Kitprofessionals is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. In elk geval is Kitprofessionals nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vermogensschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
 1. De aansprakelijkheid van Kitprofessionals is in elk geval beperkt tot de hoogte dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kitprofessionals voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Kitprofessionals beperkt tot het factuurbedrag van de artikelen. 
 1. Kitprofessionals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kitprofessionals is uitgegaan van de door, of namens, de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 1. Evenmin is Kitprofessionals aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of zijn oorzaak heeft in de werkzaamheden door derden, anders dan derden die door Kitprofessionals is ingeschakeld.   

L. Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Op de tussen Kitprofessionals en de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Kitprofessionals is gevestigd. 

M. Wijzigingen voorwaarden 

1. Kitprofessionals behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen.